Danh mục Dịch vụ và hạ tầng CNTT

GIẢI PHÁP XÁC THỰC VÀ QUẢN LÝ TẬP TRUNG ACTIVE DIRECTORY

Giải pháp chứng thực và quản lý tập trung cho phép các doanh nghiệp, tổ chức giải quyết vấn đề trên bằng cách định danh, phân quyền, xác thực và quản lý tập trung tất cả các tài nguyên trong...