TỔNG HỢP LỆNH QUẢN TRỊ MẠNG TRÊN CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH

I. LINUX

1. Lệnh Kiểm Tra IP Address

ifconfig

sudo ifconfig <interface_name> down
sudo ifconfig <interface_name> up
ifconfig <interface_name>

ip address

sudo ip link set dev <interface_name> down
sudo ip link set dev <interface_name> up
ip address show <interface_name>

ip neigh show

2. Lệnh Kiểm Tra Kết Nối và Tốc Độ Mạng

ping <ip_address>
ping <domain/hostname>

traceroute <ip_address>
traceroute
<domain/hostname>

sudo traceroute -s <source_ip> <dest_address> -T -p <tcp_dest_port>

tracepath <ip_address>
tracepath
<domain/hostname>
tracepath <dest_address> -p <dest_port>

mtr <ip_address>
mtr
<domain/hostname>
mtr <dest_address> -P <dest_port>

telnet <ip_address> <dest_port>
telnet
<domain/hostname> <dest_port>

ncat -vz <dest_address> <dest_port>
ncat -vz -u <dest_address> <udp_port>

speedtest

Cài đặt Speedtest: sudo apt-get install speedtest-cli
Tải và dùng trực tiếp: wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
chmod +x speedtest.py

fast

Cài đặt Fast: sudo snap install fast

nethogs

Cài đặt Nethogs: sudo apt install nethogs

nload

Cài đặt Nload: sudo apt install nload

netstat -tupln


ss -tupln

tcptrack

Cài đặt TCPTrack: sudo apt-get install tcptrack

3. Lệnh Kiểm Tra Bảng ARP và Bảng Route

arp -n

route -n

4. Lệnh Bắt Gói và Phân Tích Kết Nối

tcpdump port <port_server>
tcpdump icmp host <dest_client_ip>
tcpdump icmp and host <dest_client_ip>
tcpdump portrange 80-443 -i <server_interface_name>
tcpdump -i <server_interface_name> port 8080
tcpdump -i <server_interface_name> -n icmp and host <dest_client_ip>
tcpdump src net 192.168.10.0/24 and dst net 10.1.1.0/24 or 10.1.2.0/24

iftop

Cài đặt Iftop: sudo apt install iftop

5. Lệnh Kiểm Tra Thông Tin DNS

nslookup <domain>

dig <domain>

host <domain>

 

II. WINDOWS

1. Lệnh Kiểm Tra IP Address

ipconfig
ipconfig /all

2. Lệnh Kiểm Tra Kết Nối và Tốc Độ Mạng

ping <ip_address>
ping <host/domain>

tracert <ip_address>
tracert <host/domain>

pathping <ip_address>
pathping <host/domain>

telnet <ip_address> <port>
telnet <host/domain> <port>

netstat

3. Lệnh Kiểm Tra Bảng ARP và Bảng Route

arp -a

route print

4. Lệnh Kiểm Tra Thông Tin DNS

nslookup